Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING VAN COCONEY
(handelend onder Nagelstudio Harderwijk)

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Coconey verwerkt van haar klanten.

Indien je klant wordt van Coconey, of om een andere reden persoonsgegevens aan Coconey verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.
Wij adviseren je om deze Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Coconey (handelend onder Nagelstudio Harderwijk), Stakenbergerhout 68 te Harderwijk. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 69511489.
Coconey is bereikbaar via 06-19048905 of info@coconey.nl

2. Welke gegevens verwerkt Coconey en voor welk doel

2.1  De volgende persoonsgegevens verwerkt:

a) voor- en achternaam
b) adresgegevens eventueel postadres (wanneer nodig)
c) telefoonnummer, e-mailadres,
d) bestelgegevens

2.2  Coconey verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden::

a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over bestellingen en de eventuele annulering daarvan,
b) je naam, adresgegevens,e-mailadres en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van informatie over diensten en activiteiten van Coconey, dit na toestemming;

E-mail berichtgeving:

Coconey gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over de producten van Coconey. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk, zie instructies onderaan de mailing.

3. Bewaartermijnen
Coconey verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1  Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Coconey passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2  Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Coconey gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen / klachten

5.1  Via de eigenaresse van Coconey kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Coconey zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

5.2  Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de eigenaresse.

5.3  Indien je klachten hebt over de wijze waarop Coconey je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgevens.

5.4  Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunnen worden gericht aan eigenaresse van Coconey via info@coconey.nl of telefonisch via 06- 19048905

6. Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig deze Privacyverklaring te bekijken.